Universele waarden en normen

Er wordt binnen de school nadruk gelegd op de mondiale waarden en normen zoals die staan weergegeven in de ‘universele verklaring van de rechten van de mens en die van het kind’. In de schoolcultuur komt dat tot uiting in de wijze waarop we werken aan de volgende waarden en normen:

Wederzijds respect: Het begint met het respectvol en accepterend behandelen van elkaar (leerkrachten en leerlingen), maar dit thema wordt uitgebreid met vragen als: hoe kunnen we opkomen voor mensenrechten, voor de rechten van de vrouw of van het kind, als we al geen respect voor elkaar kunnen opbrengen?

Zorgvuldigheid en geduld: We gaan voorzichtig en respectvol met elkaars gevoelens, ideeën en bezittingen om, maar ook met maatschappelijke thema’s als energie, water, milieu, leermiddelen. We zijn bijvoorbeeld ook zorgvuldig en geduldig met de beschikbare of benodigde tijd die nodig is voor bepaalde zaken (opdrachten, werktempo, leerontwikkeling een dergelijke).

Rechtvaardigheid: Iedereen heeft recht op goede ontwikkelingsmogelijkheden, ongeacht sekse of ras. Ook hier geldt dat eerst gekeken wordt naar de eigen school of klassensituatie, maar dat vervolgens de vraag in mondiaal perspectief wordt geplaatst.

Verantwoordelijkheid: We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. Leerlingen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor de consequenties van hun eigen handelen, zowel ten opzichte van de medemens als ten opzichte van zaken in mondiaal perspectief, zoals het milieu.

Solidariteit: Staat voor samenwerken en samen verantwoording dragen voor de groep. Ook inspringen als leerlingen dreigen af te haken, voor elkaar opkomen als men in moeilijkheden zit en gezamenlijk de schouders zetten onder een waardevolle actie horen hierbij. Solidariteit betekent ook betrokkenheid bij misstanden in de wereld en de behoefte om daar iets, binnen het vermogen, aan te doen.

Moed: Staat voor het maken van eigen keuzes en voor het hebben van een eigen mening en die ook durven te uiten, los van wat men in het algemeen vindt. Het vergt moed om het eigen geweten te voelen en ernaar te handelen. In onze school wordt dat beloond. Je mag eigenwijs zijn maar zonder mensen te kwetsen.