Overgang PO naar VO

povoProcesgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs
‘Een afscheid en een nieuw begin..’

1. Totstandkoming van het basisschooladvies

Voorlopig advies groep 7
Eind groep 7, in juni, wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen denken voor hun kind. Het voorlopig advies komt tot stand door te kijken naar o.a. de werkhouding, zelfstandigheid, concentratie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiernaast wordt er ook gekeken naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Met alle gegevens op een rij stellen wij een prognose vast en geven wij voorlopige schooladviezen met de beschikbare gegevens in eind groep 7. Zo wordt het voor de ouders en leerlingen duidelijk welk advies de leerling mogelijk gaat krijgen. En samen met elkaar worden er doelen bepaald op welk gebied of gebieden de leerling extra aadacht nodig heeft. Het voorlopig advies wordt besproken en opgesteld door de groepsleerkracht, indien nodig leerkracht van groep 6 en met de intern begeleider.

Definitief advies groep 8
Alle leerlingen worden na de afname van CITO M8 besproken met de groepsleerkracht, indien nodig leerkracht van groep 7, intern begeleider en directie. Het definitieve advies is gebaseerd op de werkhouding, zelfstandigheid, concentratie, sociaal – emotionele ontwikkeling en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De gesprekken met ouders en de leerling vindt plaats in februari waarin het schooladvies kenbaar wordt gemaakt.

2. Interne organisatie rondom het schooladvies
Hieronder treft u een tijdspad over de activiteiten die gelinkt zijn aan de totstandkoming van het schooladvies.

Groep 7

Wanneer? Wat? Wie?
Januari CITO M7 Groepsleerkracht
Februari Leerling – bespreking over de ontwikkeling van de leerling. Groepsleerkracht en intern begeleider
Februari Tijdens de tien minuten – gesprekken wordt de voortgang van de leerling besproken. Tijdens het gesprek worden er doelen vastgesteld voor de leerling. Groepsleerkracht
Mei CITO E7 Groepsleerkracht
Juni Kind – gesprekken over de voorlopige adviezen. Groepsleerkracht
Eind juni Voorlopig adviesgesprekken
De resultaten worden met ouders besproken en krijgen zij het voorlopig advies te horen. Ook wordt het NIO toestemmingsformulier getekend door ouders.
Groepsleerkracht en intern begeleider
Juli Overdracht naar groep 8 Groepsleerkracht groep 7, groepsleerkracht groep 8 en intern begeleider.

Groep 8

Wanneer? Wat? Wie?
September NIO toets afname HCO
November Informatie avond voor groep 8 ouders over het traject advisering en VO. Groepsleerkracht en intern begeleider
Januari CITO M8 Groepsleerkracht
Januari Bezoeken een aantal VO scholen Groepsleerkracht
Januari IEP – toets bestellen Intern begeleider
Januari Doornemen onderwijskundige rapporten (zorgleerlingen) Groepsleerkracht en intern begeleider
Eind januari/begin februari Bespreking eindadvies Groepsleerkracht, intern begeleider en directie
Eind januari/begin februari Zorgen voor; aanmeldingsformulieren, het eind advies, onderwijskundige rapport en CITO Groepsleerkracht en intern begeleider
Februari Eind adviesgesprekken Groepsleerkracht, intern begeleider en directie
Februari/maart Eerste aanmeldingsperiode; aanmelden voor een VO school Ouders
Eerste week februari Onderwijskundige rapporten definitief maken Groepsleerkracht
April IEP – eindtoets Groepsleerkracht
Mei Mogelijke aanpassing eindadvies a.d.h.v. IEP – toets. Groepsleerkracht, intern begeleider en directie
Juni BOVO – uitwisseling PO -> VO Groepsleerkracht
Eind juni Sluiten leerlingdossier Intern begeleider

3. Communicatie met het voortgezet onderwijs
Het definitieve advies van de basisschool maakt een onderdeel uit van het onderwijskundige rapport van de leerling. Met behulp van het rapport wordt het eindadvies onderbouwd aan de hand van de gegevens voor de VO school.
De basisschool heeft informatieplicht, dit houdt in dat de school informatie moet uitwisselen met de VO school. Ouders hebben het recht op tijdige inzage en het recht om hun eigen mening toe te voegen aan het rapport.

4. IEP eindtoets
Op basisschool Cosmicus maken wij gebruik van de IEP eindtoets. Deze toets wordt in april afgenomen, 18 en 19 april. Alle leerlingen doen mee met de centrale eindtoets. Deze toets wordt in de ochtend afgenomen en duurt maximaal 2 uur. Per ochtend komen de onderdelen taal en rekenen aan de orde. De toets bestaat uit meerkeuze en open vragen. Ouders ontvangen van deze toets een leerling rapport met daarop de uitslag. Indien er een afwijkend advies uitkomt na het maken van de toets, kan het advies worden heroverwogen.

Heroverweging van het advies op basis van de centrale eindtoets
Het basisschooladvies is leidend voor toelating op een VO school. De eindtoets is een ‘controletoets’ nadat het advies door de basisschool is gegeven in het onderwijskundige rapport.

De volgende afspraken gelden hiervoor:
Wanneer de uitslag van eindtoets Cito ontvangen wordt, worden de volgende stappen ondernomen;
– De uitslag van de IEP eindtoets (toets-advies) wordt vergeleken met het basisschooladvies (BSA).
– Is het toets-advies gelijk aan of lager dan het BSA, dan wordt het toets-advies verwerkt in POVO OT (Onderwijs Transparant; verwerkingssysteem).
– Is het toets-advies hoger dan het BSA, dan heroverwegen wij het BSA en verwerken wij het toets-advies én de heroverweging in POVO OT. Een heroverweging houdt in dat de PO-school, intern, het eindadvies opnieuw bekijkt. Ouders worden in het proces meegenomen, maar het uiteindelijke definitieve besluit is aan de school.

Er zijn twee mogelijke besluiten:
– Het BSA blijft gehandhaafd.
– Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld).

5. Nazorg
Alle schoolverlaters van de basisschool worden doorgesproken met een contactpersoon van het voortgezet onderwijs. Dus ook wanneer het kind al van de basisschool af is, blijven wij contact houden. Het bepalen van een schoolkeuze is afhankelijk van de capaciteiten van de leerling, de kwaliteit van het onderwijs en het verwachtingspatroon dat de leer- kracht van de leerlingen heeft. De school heeft als doel om het maximale uit elke leerling te halen en ervoor te zorgen dat de leerling in de meest geschikte soort onderwijs terecht komt.