Medezeggenschapsraad (MR)

Het schoolbestuur moet aan iedere school een MR verbinden. De inspraak van deze raad wordt vastgelegd in een MR-reglement. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Er zullen gelijke aantallen ouders van leerlingen en personeel in de MR zitting hebben. De MR vergadert gemiddeld 1 x per 6 weken. Na elke vergadering worden de ouders geïnformeerd over ontwikkelingen.

MR leden
Ouders:
Dhr. Suat Yildiz (vader Haktan uit gr. 3)
Mevr. Mehtap Babayigit (moeder Eslem uit groep 5)

Personeel:
mevr. R. Oosthoek, groepsleerkracht gr. 7 (voorzitter)
mevr. D. Ganpat, groepsleerkracht gr. 8

E-mail: de MR heeft een functionele e-mail postbus: mr.bscosmicusdenhaag@hotmail.com

Wat zijn de taken?
Besluiten die de directie en/of het bestuur willen nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs;
 • het kiezen van leermethodes;
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • de besteding van geld en gebouwen;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg;
 • veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

 • Informatierecht: Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
 • Recht op overleg: Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
 • Initiatiefrecht: Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

 • Instemmingsrecht: Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 • Adviesrecht: Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.