Visie & Missie

Lucas onderwijs

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken:

 • Aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de mederwerkers en solidariteit met de kansarmen.
 • In actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving
 • Met ruimte voor diversiteit van de scholen

Strategisch Beleidsplan Lucas Onderwijs

Cosmicus onderwijs

Cosmicus-onderwijs streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zich richt op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De leerlingen staan in het midden van een gepassioneerd docententeam, een positieve pedagogische leeromgeving en een professionele organisatie. Er wordt rekening gehouden met zowel verschillen als overeenkomsten tussen leerlingen. Iedere leerling is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen.

1. Cosmicus-onderwijs streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs door:

 • Het opdoen van gedegen kennis, vaardigheden en competenties door leerlingen te bevorderen;
 • Aandacht te schenken aan de cognitieve, sociale, emotionele, morele en creatieve ontwikkeling van leerlingen;
 • Bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandige, (zelf)reflecterende en verantwoordelijke wereldburgers.

2. Cosmicus-onderwijs bouwt voort op de voorkennis van leerlingen en is gericht op het tot bloei brengen van leerlingen in een positieve pedagogische leeromgeving door:

 • Het bieden van een veilige, zorgzame, sfeervolle en uitdagende leeromgeving waarin leerlingen zich geborgen en thuis voelen;
 • Het bevorderen en naleven van democratische normen en waarden: leerlingen accepteren het bestaan van verschillende leefwijzen en opvattingen en behandelen elkaar met respect;
 • Het bieden van een uitnodigende schoolcultuur en -klimaat dat positieve leerling-leraar relaties en interacties bevordert;
 • Het bieden van orde en structuur die leerlingen in staat stellen beter te presteren en zich te socialiseren in harmonie met de omgeving.

3. Cosmicus-onderwijs staat open voor ontwikkelingen in de samenleving en zet beschikbare middelen op een verantwoorde, efficiënte en doelmatige wijze in. Cosmicus-onderwijs wil dienstbaar zijn aan de mensheid door het onderwijs, door:

 • Het uitdragen van kernwaarden zoals altruïsme, vrijwilligheid en zelfontplooiing van leerlingen, medewerkers, ouders en management;
 • Toegewijde en professionele leerkrachten/docenten, die als rolmodel fungeren voor wereldburgers, waarmee leerlingen zich kunnen identificeren, die hun leerlingen kennen en een pedagogisch sensitieve houding hebben;
 • De manier van lesgeven van leerkrachten/docenten, hun vakinhoudelijke kennis en bekwaamheid te inspireren;
 • Het stimuleren van een open, lerende en reflecterende houding van leerkrachten/docenten die leerlingen persoonlijk begeleiden en coachen;
 • De betrokkenheid en participatie van ouders te bevorderen, omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.

Missie

De missie van Cosmicus-onderwijs is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat leerlingen

 • voorbereidt op een leven lang leren en hen klaarstoomt voor een vervolgopleiding;
 • de mogelijkheid biedt al hun persoonlijke potenties optimaal te ontwikkelen;
 • opvoedt tot wereldburgers.