Leerlingenzorg

poraad-passendonderwijsDe ontwikkeling van leerlingen en de onderwijsresultaten zijn optimaal en worden bereikt in een omgeving waarin de leerlingen zichzelf gekend en erkend weten, waar er tussen leerlingen en tussen leerlingen en leerkrachten wederzijds vertrouwen is om samen resultaten te bereiken. Leerlingen die op een belangrijk onderdeel uitvallen, slecht in hun vel zitten, een onvoldoende halen voor een repetitie of ziek thuis zijn, krijgen individuele aandacht en indien gewenst een individueel programma.

Passend Onderwijs

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuning binnen de basisschool
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.
Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school.

Basisondersteuning
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Het pedagogisch klimaat binnen basisschool Cosmicus staat hoog in het vaandel. Er heerst een veilig en ondersteunend klimaat op school. Tevens zijn wij een Gezonde school waarbij de veiligheid onder de loep is genomen. De kinderen komen met plezier naar school en de oudertevredenheid is hierover groot.

Samenvatting van de hoofdlijnen
Basisschool Cosmicus is een startende en een groeiende reguliere basisschool (gestart per 1 augustus 2012). Hierdoor zijn de basisondersteuning en het handelingsgericht werken voldoende van kwaliteit. Het pedagogisch klimaat en ouderbetrokkenheid zijn een fundering van onze school.
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin (CJG) in ons werkgebied.

Tot slot
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig ) een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?
Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Downloaden

Leerlingenbesprekingen
Minimaal elk kwartaal worden er leerlingenbesprekingen georganiseerd. Hierbij wordt gesproken over actuele zorgleerlingen. Er zijn groepsbesprekingen m.b.t. alle leerlingen n.a.v. de toetsresultaten. Bij de bespreking van toetsresultaten worden conclusies getrokken op drie niveaus: de individuele leerling, de groep en de doorgaande lijn binnen de school. Opvallende leerlingen komen in aanmerking voor de hulpverlening. Ook de leerlingen die boven gemiddeld of zeer hoog scoren (ontwikkelingsvoorsprong / (hoog)begaafdheid) worden besproken en krijgen indien nodig extra hulp. Tijdens de besprekingen wordt afgewogen of nadere diagnose wenselijk is en/of worden actiepunten vastgelegd.Wanneer de school de zorg niet meer alleen vorm en inhoud kan geven, gaan wij uiteraard in overleg en met toestemming van de ouders hulp van buitenaf regelen. Indien de hulp niet langer gegeven kan worden op onze school vindt – met instemming van de ouders – aanmelding plaats bij de Schoolondersteuningscommissie (SOC). In ons Zorgplan staat tevens een uitgebreid overzicht van standaarden t.a.v. zorg om het basisonderwijs verder te versterken. Deze standaarden dienen als “meetlat” om na te gaan in hoeverre optimale zorg reeds gerealiseerd is.

Leerlingvolgsysteem
De leerkrachten evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig aan de hand van schriftelijk werk, opdrachten en anderszins uitgevoerde taken. Deze prestaties en observatiegegevens noteren zij in klassenlijsten, waarin elke leerling staat vermeld. Op deze wijze ontstaat er een groeiende verzameling observatie-, toets- en cijfergegevens. Een aantal gestandaardiseerde toetsen en observatielijsten is opgenomen in een leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). Van elke leerling komt er zo in de loop der jaren een verzameling gegevens tot stand. Ons leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van observaties en toetsen, vroegtijdig eventuele ‘opvallers’ te signaleren. Na iedere toetsperiode bespreken de groepsleerkrachten met elkaar de groepsresultaten. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan kinderen met zwakke of juist goede resultaten.

Schoolmaatschappelijk werk
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteund de SMW-er de ouders, kinderen en leerkrachten
bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken
hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Bij vragen zoals bijvoorbeeld: Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben? Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de
gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.

Toetsen
We hanteren behalve de methodegebonden toetsen, ook de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden afgenomen volgens een toetskalender en de resultaten worden centraal (digitaal) bijgehouden. Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden.

Ontwikkelingsoverzichten
De verslaglegging van de gegevens van de leerlingen staat vermeld in de (digitale) mappen van het leerlingvolgsysteem en/of in het dossier van het kind. De leerlingen vanaf groep 3 krijgen twee maal per jaar een ontwikkelingsoverzicht mee dat een overzicht biedt van de stand van zaken over die periode. De kleuters krijgen dit overzicht twee maal per schooljaar mee. Naar aanleiding van de rapporten worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Voorafgaand aan de gesprekken worden de overzichten mee naar huis gegeven, zodat u deze voor het gesprek kunt bekijken. Ook kunt u altijd tussentijds contact opnemen over de vorderingen van uw kind, indien daar behoefte aan is.

Huiswerk
Er wordt op school huiswerk mee gegeven. In groep 1 zal dat minder zijn dan in de overige groepen. Ook zal er bij de kleuters in overleg met de ouders materiaal meegegeven worden om thuis te oefenen. Vanaf groep 4 krijgen leerlingen huiswerk mee op Snappet.