Wereldburgerschap

Wat is wereldburgerschap?WBS

Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Als je klein bent, kun je nog denken dat de wereld bestaat uit de stukjes grond onder je voeten en de mensen die je kent. Hoe ouder je wordt, des te ruimer wordt je gezichtsveld: de wijde wereld komt daardoor al dan niet merkbaar steeds dichterbij. De wereld wordt steeds kleiner als je groter wordt.

Vaardigheden om wereldburger te zijn

Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om een goede wereldburger te zijn? Hieronder formuleren wij zeven vaardigheden die wij graag bij onze leerlingen willen ontwikkelen.

Een wereldburger

 • toont respect, empathie en kan goed communiceren met mensen met verschillende achtergronden, of ze nu hier of daar wonen;
 • deelt met elkaar de belangrijke waarden;
 • kan goed omgaan met conflicten en ruzies;
 • voorkomt binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten;
 • weet zich in te leven in wat anderen denken, voelen en willen;
 • is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag en spreekt anderen op hun gedrag aan;
 • zet zich in om het leven van medemensen te verbeteren, hier én daar

Sinds mei 2018 is onze school een UNESCO school. Dat houdt in dat onze school in het netwerk van alle UNESCO scholen bevindt. Alle UNESCO scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen. Op onze school besteden wij aandacht aan alle vier de thema’s.

De vier UNESCO-thema’s zijn:

 • Vrede en mensenrechten
 • Intercultureel leren
 • Wereldburgerschap
 • Duurzaamheid
Wereldburgerschap op Basisschool Cosmicus

Werken aan wereldburgerschap is in de eerste plaats kansen zien en die benutten. Als je zo naar wereldburgerschap kijkt, komt het werken daaraan op Basisschool Cosmicus voor:

 • Door de methoden voor wereldoriëntatie die er impliciet of expliciet aandacht aan besteden.
  • Naut, Meander, Brandaan en Take it easy
 • Door de actualiteit die met de kinderen en via de media de klas in komt.
 • Door het gebruik van de methode de Vreedzame School.
 • Door samen te vieren en samen te rouwen.
 • Door het aanbod van cultuureducatie; theaters, musea en schoolvoorstellingen.
 • Door de werkstukken en de spreekbeurten van de leerlingen.
 • Door wie er in de groep zitten en wie er in de buurt wonen en door de ervaringen en gewoonten die ze meenemen.
 • Door speciale projecten, inzamel- en sponsoracties.
 • Door uitwisseling van kennis en ervaringen met leerlingen in andere landen via internet.

Peuters en kleuters als wereldburgers

Peuters en kleuters kijken nog met ongekleurde ogen naar de wereld om hen heen. Je vertaalt grote dingen natuurlijk naar hun eigen kleine wereld. En je sluit aan bij hun ervaringen en bij wat ze zelf uit de buitenwereld mee de groep in nemen.

 • Wie ben ik? En wie is de ander?; Uiterlijk, herkomst, familie, gezin, huis, feesten, geloof, liedjes, spelletjes, eten, vakantie.
  • De thuistalen van de kinderen in de groep geven de kans liedjes in verschillende talen te zingen.
  • Je viert samen verschillende feesten die te maken hebben met het geloof, de cultuur of het thuisland van kinderen in de groep.
  • Ze vertellen over thuis, over familie of vakantie en brengen dingen mee die daarmee te maken hebben.
  • Je praat met hen over wat ze lekker vinden en wat heel gezond is om te eten.
 • Hoe maken we het prettig voor elkaar?; Vaste regels en rituelen. Samen oplossen van conflicten. Elkaar helpen en troosten.
  • Je leert ze kleine botsingen samen op te lossen.
 • Samen spelen, samen delen; Ruimte, speelgoed, materialen en aandacht met elkaar delen.
  • Je leert ze ruimte, speelgoed, aandacht en aanwezigheid met elkaar te delen.
 • Verbondenheid met de mensen en met de aarde; Familiebanden, vakantie, migratie, vlucht. De wereld wordt steeds meer één. Samen zuinig zijn op onze aarde.
  • Je gaat samen met hen verkennen wat er in de buurt te zien is.

Keuzekompas: acht richtingen

Bij wereldburgerschap start je altijd bij onderwerpen die de kinderen zelf aandragen of waarvan je weet dat ze bij hun leeftijd en belangstelling aansluiten. Je doet het op een manier die bij hen past en die binnen je lessen past.

Basisschool Cosmicus hanteert acht thema’s voor wereldburgerschap om in de loop van 8 basisschooljaren de leerlingen te onderwijzen en opvoeden als wereldburgers.

 • Mondiale betrokkenheid; Internationale handel. Eerlijke handel betaald het echte prijs. Nieuws van over de hele wereld.
 • Vrede en conflict; Vrienden maken, vrede maken. Ruzie oplossen zonder geweld. Vluchten naar veiligheid.
 • Identiteit; Wat maakt mij zo bijzonder. Wat delen we en waarin verschillen we? Respect voor verschillen in sekse: jongen, meisje, homo- en heteroseksueel.
 • Diversiteit; Omgaan met verschillen in geloof en cultuur. Omgaan met mensen met beperking.
 • Duurzame ontwikkeling; Geen vervuiling door fabrieken. Opwarming van de aarde. Vuile en schone energiebronnen.
 • Globalisering; Contact via www en sociaal media met de hele wereld. Waar komt mijn t-shirt vandaan? Verdeling rijkdom en armoede.
 • Mensenrechten; Recht om vrij te spelen. Recht om naar school te gaan en te leren. Vrijheid van denken en meningsuiting.
 • Verdeling; Recht op gezondheid en medische hulp. Recht op voldoende en gezond eten. Recht op voldoende geld om te kunnen leven.