De Vreedzame school

Uitgaande van onze visie en missie investeren we op school in de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. In dat kader hebben we gekozen voor een nieuwe methode: De Vreedzame School.de vreedzame schoollogo

Wat is de Vreedzame School?

Sociale veiligheid, acceptatie en verantwoordelijkheid zijn belangrijke onderdelen in ons opvoedkundig klimaat. In het schooljaar 2013-2014 hebben wij een begin gemaakt aan de methode “Vreedzame School”. Hiermee wordt het sociaalpedagogisch klimaat versterkt volgens een vast programma dat alle kinderen gedurende hun hele schoolcarrière doorlopen. De Vreedzame School is een compleet programma voor scholen voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Zo wordt er elke week in de klas gesproken over en geoefend met communicatietechnieken en sociale gedragsvormen. Vanaf groep 1 worden onze leerlingen bekend gemaakt met begrippen als conflict, win-winsituatie en opstekers en afbrekers.

Wat leren de kinderen?doelen02Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.

 

 

 

 

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat. Voor meer informatie ga naar www.devreedzameschool.net.

Uit het overzicht blijkt wel dat als in De Vreedzame School gesproken wordt over ‘democratisch burgerschap’ het niet zozeer gaat om het naleven van de wetten of het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan: