Overgang van PO naar VO

Procesgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijspovo
‘Een afscheid en een nieuw begin..’


1. Totstandkoming van het basisschooladvies

Groep 6:
Na midden 6 Cito-toetsen, wordt aan de ouders tijdens ontwikkelingsoverzicht- gesprekken een indicatie gegeven over het uitstroomniveau van hun kind.

Informatiemiddag totstandkoming van het basisschooladvies
Na midden gr. 7 CITO- toetsen, in februari, wordt aan de ouders een informatiemiddag georganiseerd om hen te informeren hoe het basisschooladvies tot stand komt. Dit ter voorbereiding voor de ouders over wat hen en de kinderen te verwachten staat.

Voorlopig advies groep 7
Eind groep 7, in juni/juli, wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen denken voor hun kind. Het voorlopig advies komt tot stand door te kijken naar o.a. de werkhouding, zelfstandigheid, concentratie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiernaast wordt er ook gekeken naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (CITO – toetsen), methodegebonden toetsen en CITO Entreetoets. Met alle gegevens op een rij stellen wij een prognose vast en geven wij voorlopige schooladviezen met de beschikbare gegevens in eind groep 7. Zo wordt het voor de ouders en leerlingen duidelijk welk advies de leerling mogelijk gaat krijgen. En samen met elkaar worden er doelen bepaald op welk gebied of gebieden de leerling extra aandacht nodig heeft. Het voorlopig advies wordt besproken en opgesteld door de groepsleerkracht, indien nodig leerkracht van groep 6, intern begeleider en met directie.

Vervroegde uitstroom in groep 7
Voor leerlingen waarbij het plafond is behaald en frustrerend is om deel te nemen aan het eindtraject in groep 8 bestaat de mogelijkheid vervroegd uit te stromen eind groep 7. De leerling moet dan wel op het moment van uitstroom een DL van 60 hebben.

Definitief advies groep 8
Alle leerlingen worden na de afname van midden 8 CITO – toetsen besproken met de groepsleerkracht, indien nodig leerkracht van groep 7, intern begeleider en directie. Het definitieve advies is gebaseerd op de werkhouding, zelfstandigheid, concentratie, sociaal – emotionele ontwikkeling, methodegebonden toetsen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (CITO – toetsen). De gesprekken met ouders en de leerling vinden plaats in februari waarin het schooladvies kenbaar wordt gemaakt.

2. Interne organisatie rondom het schooladvies
Hieronder treft u een tijdspad over de activiteiten die gelinkt zijn aan de totstandkoming van het schooladvies.

Groep 7

Wanneer? Wat? Wie?
Januari CITO M7 Groepsleerkracht
Februari Leerling – bespreking over de ontwikkeling van de leerling. Groepsleerkracht en intern begeleider
Tijdens de tien minuten – gesprekken wordt de voortgang van de leerling besproken. Tijdens het gesprek worden er doelen vastgesteld voor de leerling. Groepsleerkracht

 

Informatiemiddag/avond ‘totstandkoming schooladvies’ Groepsleerkracht en intern begeleider
April Bestellen CITO Entreetoets Intern begeleider
Mei/juni CITO Entreetoets (i.p.v. CITO E7-toetsen) Groepsleerkracht
Juni Kind – gesprekken over de voorlopige adviezen. Groepsleerkracht
Voorlopig adviesgesprekken
De resultaten worden met ouders besproken en krijgen zij het voorlopig advies te horen. Ook wordt het NIO/ADIT toestemmingsformulier getekend door ouders voor de PRO en/of LWOO-leerlingen.
Groepsleerkracht en intern begeleider
Juli Overdracht naar groep 8 Groepsleerkracht groep 7, groepsleerkracht groep 8 en intern begeleider.

Groep 8

Wanneer? Wat? Wie?
September

 

 

Afname didactische toetsen voor PRO/LWOO leerlingen (adaptief toetsen) Groepsleerkracht
 

Oktober

NIO/ADIT toets afname bij PRO/LWOO leerlingen HCO
November Informatieavond voor groep 8 ouders over het traject advisering en VO.

 

Groepsleerkracht en intern begeleider
Afname sociaal – emotionele onderzoeken LWOO – leerlingen

 

HCO

 

Meegeven concept aanmeldformulieren met voorlopig basisschooladvies en voorkeurslijst Groepsleerkracht en intern begeleider
Januari CITO M8 Groepsleerkracht
Bezoeken een aantal VO-scholen Groepsleerkracht
IEP eindtoets bestellen Intern begeleider
Doornemen onderwijskundige rapporten (zorgleerlingen) Groepsleerkracht en intern begeleider
Bespreking eindadvies

 

Groepsleerkracht, intern begeleider en directie
Zorgen voor; aanmeldingsformulieren, het eindadvies, onderwijskundige rapport en CITO Groepsleerkracht en intern begeleider
Eind adviesgesprekken, definitief maken van onderwijskundige rapporten en meegeven aanmeldformulieren Groepsleerkracht en intern begeleider
Februari Eerste aanmeldingsperiode; aanmelden voor een VO-school voor PRO, VMBO (LWOO), HAVO en VWO. Ouders
April IEP – eindtoets Groepsleerkracht
Tweede aanmeldingsperiode voor een VO-school Ouders
Mei Mogelijke aanpassing eindadvies a.d.h.v. IEP – toets. (heroverweging) Groepsleerkracht, intern begeleider en directie
Juni BOVO – uitwisselingsmarkt PO -> VO Groepsleerkracht
Eind juni Sluiten leerlingdossier Intern begeleider

3. Communicatie met het voortgezet onderwijs
Het definitieve advies van de basisschool maakt een onderdeel uit van het onderwijskundige rapport (OKR) van de leerling. Met behulp van het rapport wordt het eindadvies onderbouwd aan de hand van de gegevens voor de VO-school.
De basisschool heeft informatieplicht, dit houdt in dat de school informatie moet uitwisselen met de VO-school. Ouders hebben het recht op tijdige inzage en het recht om hun eigen mening toe te voegen aan het rapport.

4. IEP eindtoets
Op basisschool Cosmicus maken wij gebruik van de IEP eindtoets. Deze toets wordt in april afgenomen. Alle leerlingen doen mee met de centrale eindtoets. Deze toets wordt in de ochtend afgenomen en duurt maximaal 2 uur. Per ochtend komen de onderdelen taal en rekenen aan de orde. De toets bestaat uit meerkeuze en open vragen. De ouders ontvangen een leerling rapport met daarop de uitslag. Als er een afwijkend advies uitkomt na het maken van de toets, kan het advies worden heroverwogen.

Heroverweging van het advies op basis van de centrale eindtoets
Het basisschooladvies is leidend voor toelating op een VO-school. De eindtoets is een ‘controletoets’ nadat het advies door de basisschool is gegeven in het onderwijskundige rapport.

  • De volgende afspraken gelden hiervoor:
    Wanneer de uitslag van eindtoets ontvangen wordt, worden de volgende stappen ondernomen:
  • De uitslag van de IEP eindtoets (toets-advies) wordt vergeleken met het basisschooladvies (BSA).
  • Is het toets-advies gelijk aan- of lager dan het BSA, dan wordt het toets-advies verwerkt in POVO OT (Onderwijs Transparant; verwerkingssysteem).
  • Is het toets-advies hoger dan het BSA, dan heroverwegen wij het BSA en verwerken wij het toets-advies én de heroverweging in POVO OT. Een heroverweging houdt in dat de PO-school, intern, het eindadvies opnieuw bekijkt. Ouders worden in het proces meegenomen, maar het uiteindelijke definitieve besluit is aan de school. Er zijn twee mogelijke besluiten:
  1. Het BSA blijft gehandhaafd. De ouders worden door de groepsleerkracht telefonisch geïnformeerd.
  2. Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld). De groepsleerkracht maakt met de ouders een afspraak.

5. Nazorg
Alle schoolverlaters van de basisschool worden doorgesproken met een contactpersoon van het voortgezet onderwijs. Dus ook wanneer het kind al van de basisschool af is, blijven wij contact houden. Het bepalen van een schoolkeuze is afhankelijk van de capaciteiten van de leerling, de kwaliteit van het onderwijs en het verwachtingspatroon dat de leerkracht van de leerlingen heeft. De school heeft als doel om het maximale uit elke leerling te halen en ervoor te zorgen dat de leerling in de meest geschikte soort onderwijs terecht komt.